Darts Organisatie Noord Holland Noord


Privacyverklaring

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of u bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leesr u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De DONHN verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de DONHN:

 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van de (wedstrijd)administratie;
 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de DONHN te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.
Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van de DONHN, dan biedt de DONHN u altijd de gelegenheid om u hiervan uit te laten schrijven.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag de DONHN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De DONHN hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomst;
 2. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 3. in verband met de gerechtvaardigde belangen van de DONHN, waarbij de DONHN erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is;
 4. na verkregen toestemming van betrokkenen.
Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 1. het voeren van de ledenadministratie;
 2. het voeren van de wedstrijdadministratie;
 3. het publiceren van uitslagen en statistieken;
 4. de uitoefening en de verdediging van de rechten van de DONHN bijvoorbeeld bij geschillen.
Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Door uw inschrijving als lid van de DONHN. Door de inschrijving bij de DONHN bent u automatisch lid van de Nederlandse Darts Bond. Door de DONHN worden een aantal persoonsgegevens aan de NDB doorgegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

De DONHN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De DONHN kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de DONHN, of met de diverse functionarissen van de NDB of NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de DONHN of wanneer de DONHN hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Wat zijn uw privacy rechten?

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan Darts Organisatie Noord Holland Noord.
Kijk u voor het actuele adres van het secretariaat op www.donhn.nl onder Algemene Informatie/Bestuur.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze Privacyverklaring.

Vragen?

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via secretariaat@donhn.nl.